การใช้งาน WordPress โดยการสร้าง docker-compose file ทำงานภายใต้ Reverse Poxy ร่วมกับ SSL นั้น สามารถติดตั้ง NGINX โดยการติดตั้งเป็น Package บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu หรือจะติดตั้งเป็น Container ของ docker ก็ได้ ที่จะอธิบายในครั้งนี้จะเป็นการติดตั้งเป็น Package บน Ubuntu ขั้นตอนแรกคือติดตั้ง Package บน Ubuntu โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง Package NGINX $ apt-get install nginx
 2. สร้างไฟล์ Reverse Proxy $ vi /etc/nginx/sites-available/reverse.conf โดยที่ upstream เป็นการกำหนด Port ที่ใช้งานในการรัน container
 3. สร้าง docker-compose.yml file กำหนดการสร้าง Container

  โดยที่ปรับเปลี่ยน Password ของ Database ตามต้องการ
 4. ทำการรัน docker-compose
  $ docker-compose up -d 
 5. ทำการสร้าง Database ให้กับ Wordress


 6. ทำการติดตั้ง SSL ในที่นี้ใช้ Certbot (จะต้องดำเนินการติดตั้ง Certbot ให้เรียบร้อยก่อน สามารถดูวิธีการติดตั้งได้จาก URL : นี้  https://www.linuxtuto.com/how-to-secure-nginx-with-lets-encrypt-on-ubuntu-22-04)
  $ certbot –ngin -d  www.buu.in.th
  จากนั้นเลือก (1) และใส่ email ให้เรียบร้อย
 7. ทำการ Restart nginx
  $ systemctl restart nginx
 8. ทดลองการเรียกใช้ผ่าน URL ตัวอย่างเช่น https://www.buu.in.th และตั้งค่าเว็บไซต์
 9. ทำการแก้ไขไฟล์ wp-config.php เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับ SSL ได้ โดยเพิ่มคำสั่งต่อไปนี้

By admin

70 thoughts on “การใช้งาน WordPress ร่วมกับ Reverse Proxy และ SSL”

Comments are closed.